Funkce vzhledu

Všechny funkce začínající slovem template_ nebo theme_ (např. theme_username) vytvářejí HTML výstup a je možné je upravit pomocí souboru template.php.

Obecný posutp

 1. Najděte požadovanou funkci (přímo v Drupalu nebo na api.drupal.org).
 2. Zkopírujte funci do template.php, přejmenujte její název např. z theme_... nebo template_... nejlépe na název používaného tématu MYTHEMENAME_..., což je zhlediska výkonu nejlepší a upravte dle libosti.
 3. Pro zjištění hodnot pole je vhodné do funkce vložit např. funkci var_dump() nebo kpr() s požadovaným polem
  • var_dump($variables);
   
   kpr($variables);
   
 4. Po úpravách template.php je důležité obnovit cache tématu vzhledu!
  • Přejděte na stránku s tématy vzhledu a aktuální stav uložte.

Příklady

Drupal 7

Přesměrování uživatele na stránku Dashboard ihned po přihlášení:

 • /**
  * Redirect user to a specific page after they login
  */
  function MYTHEMENAME_user_login(&$edit, $account) {
   $edit['redirect'] = 'admin/dashboard';
  }
 • nebo ještě lépe
 • /**
  * Redirect user to a specific page after they login if they belong to a certain role
  */
  function MYTHEMENAME_user_login(&$edit, $account) {
   if (!isset($_POST['form_id']) || $_POST['form_id'] != 'user_pass_reset' || variable_get('login_destination_immediate_redirect', FALSE)) {
    if(in_array('administrator',$account->roles)) {
     drupal_goto('admin/dashboard');
    }
    else {
     drupal_goto('user/'.$account->uid);
    }
   }
  }

Přepis výstupu polí

function MYTHEMENAME_preprocess_field(&$variables, $hook) {
 //kpr($variables);

 // For field type "boolean"
 if ($element['#field_type'] == 'list_boolean') {
  // Add CSS class and change in Value
  if ($variables['element']['#items'][0]['value'] == 1) {
   $variables['classes_array'][] = 'true';
   $variables['items'][0]['#markup'] = t('Yes');
  }
  else {
   $variables['classes_array'][] = 'false';  
   $variables['items'][0]['#markup'] = t('No');
  }
 }  

 // For all field except specific type and name
 if($variables['element']['#field_type'] !== 'text_with_summary' &&
   $variables['element']['#field_type'] !== 'text_long' &&
   $variables['element']['#field_name'] !== 'field_price' {
  // For each item
  foreach ($variables['items'] as $delta => $item) {
   if (!empty($variables['items'][$delta]['#markup'])) {
     // Add tag <strong>
     $variables['items'][$delta]['#markup'] = '<strong>'. $variables['items'][$delta]['#markup'] .'</strong>';
   }
  }
 }
}

Náhrada nulové ceny za slovo zdarma ve výpisu Views:

/**
* Replace price 0 to free
*/
function MYTHEMENAME_preprocess_views_view_fields(&$variables) {
 //kpr($variables);
 if($variables['fields']['field_price']->content == 0) {
  $variables['fields']['field_price']->content = t('free');
 } 
}

Úprava řetězce "Submitted by [name] on [date]":

<?php
function MYTHEMENAME_preprocess_node(&$variables) {
 $variables['submitted'] = t('Submitted by !username on !datetime', array('!username' => $variables['name'], '!datetime' => $variables['date']));

 // only username
 //$variables['submitted'] = t('Submitted by !username', array('!username' => $variables['name']));

 // only date
 //$variables['submitted'] = t('Submitted on !datetime', array('!datetime' => $variables['date']));

 // Drupal date formats (long, medium, short)
 //$variables['date'] = format_date($variables['node']->created, 'short');

 // Custom format types
 //$variables['date'] = format_date($variables['node']->created, 'custom', 'F j, Y');

 // Date Created -> Changed
  //$variables['date'] = format_date($node->changed);

 // Date Created -> Changed + custom username and date
 /*$variables['date'] = format_date($node->changed);
 if (variable_get('node_submitted_' . $node->type, TRUE)) {
    $variables['display_submitted'] = TRUE;
    $variables['submitted'] = t('Edited by !username on !datetime', array('!username' => $variables['name'], '!datetime' => $variables['date']));
    $variables['user_picture'] = theme_get_setting('toggle_node_user_picture') ? theme('user_picture', array('account' => $node)) : '';
  } else {
    $variables['display_submitted'] = FALSE;
    $variables['submitted'] = '';
     $variables['user_picture'] = '';
  }*/
}
?>

Úprava délky uživatelského jména:

 1. Funkce, která mimo jiné ořezává délku uživatelského jména se jmenuje template_preprocess_username.
 2. Tuto funkci je vhodé doplnit ještě o možnost zobrazení úplného jména pomocí modulu RealName a nově vytvořeného pole field_fullname.
 3. Výsledná funkce může vypadat třeba takto
  • /**​
    * Implements hook_preprocess_username().
   */
   function MYTHEMENAME_preprocess_username(&$variables) {
    $account = $variables['account'];
   
    $variables['extra'] = '';
    if (empty($account->uid)) {
     $variables['uid'] = 0;
     if (theme_get_setting('toggle_comment_user_verification')) {
      $variables['extra'] = ' (' . t('not verified') . ')';
     }
    }
    else {
     $variables['uid'] = (int) $account->uid;
     $user = user_load($account->uid);
     if (isset($user->field_fullname['und'][0]['value'])) {
      $name = $variables['name_raw'] = $user->field_fullname ['und'][0]['safe_value'];
     } 
     else {
      // Set the name to a formatted name that is safe for printing and
      // that won't break tables by being too long. Keep an unshortened,
      // unsanitized version, in case other preprocess functions want to implement
      // their own shortening logic or add markup. If they do so, they must ensure
      // that $variables['name'] is safe for printing.
      $name = $variables['name_raw'] = format_username($account);
     }
    }
   
    if (drupal_strlen($name) > 20) {
     //$name = drupal_substr($name, 0, 15) . '...';
    }
    $variables['name'] = check_plain($name);
    $variables['profile_access'] = user_access('access user profiles');
    $variables['link_attributes'] = array();
    // Populate link path and attributes if appropriate.
    if ($variables['uid'] && $variables['profile_access']) {
     // We are linking to a local user.
     $variables['link_attributes'] = array('title' => t('View user profile.'));
     $variables['link_path'] = 'user/' . $variables['uid'];
    }
    elseif (!empty($account->homepage)) {
     // Like the 'class' attribute, the 'rel' attribute can hold a
     // space-separated set of values, so initialize it as an array to make it
     // easier for other preprocess functions to append to it.
     $variables['link_attributes'] = array('rel' => array('nofollow'));
     $variables['link_path'] = $account->homepage;
     $variables['homepage'] = $account->homepage;
    }
    // We do not want the l() function to check_plain() a second time.
    $variables['link_options']['html'] = TRUE;
    // Set a default class.
    $variables['attributes_array'] = array('class' => array('username'));
   }
Drupal 6
 1. Funkce, která mimo jiné ořezává délku uživatelského jména je v souboru includes/thhme.inc a jmenuje se theme_username.
 2. Funkci zkopírujte do template.php, přejmenujte její název z theme_username na název vašeho tématu MYTHEMENAME_username a upravte požadovanou část jejího kódu:
  function theme_username($object) {
   if ($object->uid && $object->name) {
    // Shorten the name when it is too long or it will break many tables.
    if (drupal_strlen($object->name) > 20) {
     $name = drupal_substr($object->name, 0, 15) .'...';
    }
  ...

  např. na:

  function MYTHEMENAME_username($object) {
   if ($object->uid && $object->name) {
    // Shorten the name when it is too long or it will break many tables.
    if (drupal_strlen($object->name) > 30) {
     $name = drupal_substr($object->name, 0, 25) .'...';
    }
  ...
  

  Místo phptemplate je z hlediska výkonu vhodnější psát název tématu. 

 3. Přejděte na stránku s tématy vzhledu a aktální stav uložte.