Strukturální a sémantické elementy

Strukturální elementy (header, nav, main, section, article, aside, footer) vytváří strukturu dokumentu tj. člení dokument na jednotlivé celky.

Sémantické elementy - popisují povahu obsahu elementu:

  • blokové (hgroup, h1 až h6, p, address, ul, ol, dl, dt atd.)
  • řádkové (em, strong, dfn, code, samp, kbd, var, cite, abbr a acronym)

Výhody strukturálních a sémantických elementů

  1. Správně strukturovaný text může být interpretován podle možností daného zařízení (obrazovka, tiskárna, hlasový výstup atd.) a preferencí uživatele.
  2. Strukturovaný dokument umožňuje lepší strojové zpracování a analýzu dokumentu (vyhledávání a určení počtu určitých pojmů atd.).
  3. Vyhledávače lépe porozumí obsahu stránky a předloží tak uživateli lepší výsledky při vyhledávání.
  4. Rozdělení delších textů na kratší úseky, pomocí strukturálních elementů (h1 až h6, p, ul, ol, dt atd.), zvyšuje dobrou orientaci na stránce (dlouhé texty mohou čtenáře odradit).
  5. Pomocí stylů je možné jednoduše definovat vzhled dokumentu.