Pro GIT

Systém správy verzí (verzovací systém) Pro GIT (částečně přeloženo) je základním nástrojem vývojářů (nejen) open source softwaru.

Názvosloví:

 1. Working directory – vytváření, mazání a změny souborů
 2. Staging area – přehled změn
 3. Repository – úložiště změn

Pracovní postup se skládá z editace souborů v pracovním adresáři, přidávání souborů do pracovní oblasti a z uložení změn do Git úložiště pomocí tzv. "commit"ů.

Popis příkazů:

 • git init – vytvoření nového Git úložiště (repozitář)
 • git status – kontrola souborů v pracovním adresáři a pracovní oblasti
 • git add file.txt - přidání souboru file.txt (mezera mezi více soubory) z pracovního adresáře do pracovní oblasti
 • git add . – přidání všech souborů
 • git rm file.txt – smazání souboru z pracovního adresáře a pracovní oblasti
 • git rm -r --cached folder-name – smazání adresáře folder-name z pracovního adresáře a pracovní oblasti
 • smazání adresáře .idea z repozitáře:
  1. git pull origin master
  2. git rm -r --cached .idea
  3. git status
  4. git commit -m "Deleted .idea folder"
  5. git push origin master
 • git diff - zobrazení změn mezi pracovním adresářem a pracovní oblastí
 • git commit -m "popis" - trvalé uložení změn z pracovní oblasti do lokálního Git úložiště
 • git log - zobrazí přehled všech změn (jen komentáře)
  • git log --oneline --decorate
  • git log --oneline --decorate --graph --all
 • vrácení změn u požadovaného souboru:
  1. git log --oneline --decorate --graph --all – zjištění <commit hash>
  2. git checkout <commit hash> <file-name> – vrácení změn u souboru index.php do požadovaného bodu
  3. git commit -a
  4. git push
 • git show HEAD – zobrazí přehled všech změn (HEAD je poslední commit)
 • git checkout HEAD file.txt – obnoví soubor file.txt v pracovním adresáři z pracovní oblasti
 • git reset HEAD file.txt – odebere soubor file.txt z pracovní oblasti (v pracovním adresáři zůstane) před uložením změn do Git úložiště
 • git reset 6abf3e7 – odstraní z Git úložiště všechny změny od uvedeného SHA (stačí uvést prvních 7 znaků)
 • smazání všech lokálních změn a návrat projektu do stejného stavu jako je ve vzdáleném repozitáři:
  1. git fetch origin #aktualizace vzdáleného repozitáře
  2. git reset --hard origin/master

Větve:

 • git branch – zobrazení aktuální větve
 • git checkout -b new_branch – zkrácený zápis dvou níže uvedených příkazů:
  • git branch new_branch – vytvoření nové větve "new_branch"
  • git checkout new_branch – přepnutí se do větve "new_branch"
 • git diff new_branch master – náhled před spojením větví (new_branch – zdrojová větev, master -cílová větev)
 • spojení větve new_branch do hlavní větve master
  1. git checkout master – přepnutí se do větve master
  2. git merge new_branch – vloží všechny změny z větve "new_branch" do aktuální větve, obvykle "master" (případný konflikt je v souboru vyznačen a je třeba jej ručně vyřešit a smazat i gitem vložené označení)
 • git branch -d new_branch – smazání větve "new_branch"

Úložiště (repozitář):

 • master – název hlavní větve (není podmínkou)
 • origin – název vzdálené větve
 • git clone... – vytvoření klonu repozitáře
 • git remote -v – zobrazí seznam Git projektů
 • git fetch – kontrola aktuálnosti lokální kopie oproti vzdálenému úložišti
 • git merge origin/master – sloučení vzdálené větve "origin/master" do aktuální lokální větve
 • git push origin new_branch – uloží větev "new_branch" do vzdáleného úložiště
 • git pull – aktualizace lokálního úložiště
  • git pull origin master – aktualizace konkrétní větve (origin – vzdálený repozitář, master – požadovaná větev)

Doporučený postup práce:

 1. Načtení změn ze vzdáleného úložiště do lokálního adresáře (fetch, pull).
 2. Vytvoření pracovní větve (checkout -b).
 3. Provést požadované úpravy a změny uložit lokálně (commit).
 4. Opětovné načtení změn ze vzdáleného úložiště do lokálního adresáře (fetch, pull) – pojistka proti konfliktům.
 5. Spojení pracovní větve do hlavní (merge).
 6. Odstranění pracovní větve (branch -d).
 7. Uložit změny do vzdáleného repozitáře (push).

Záložky (viz git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Tagging):

 1. Vytvoření dočasné záložky
  • git tag 1.0.x-dev
 2. Vytvoření trvalé záložky (verzování https://semver.org/lang/cs/)
  • git tag -a 1.0.x-dev -m "projectName 1.0.x-dev"
  • git push origin 1.0.x-dev - přenesení záložky 1.0.x-dev z pracovní oblasti do úložiště
  • (git push --tags - přenesení všech záložek z pracovní oblasti do úložiště)
 3. Zobrazení záložek
  • git tag – zobrazení všech záložek
  • git show 1.0.x-dev – zobrazení detailu konkrétní záložky
 4. Odstranění záložek
  • git tag -d tagName – odstranění lokální záložky
  • git push --delete origin tagName – odstranění záložky z úložiště
  • (git push origin :refs/tags/tagName)

Tipy:

 • sourcetreeapp.com – aplikace pro vizuální zobrazení větvení
 • Mercurial
 • github.com/git-tips/tips

Instalace:

 • Mac
  • nainstalujte git-osx-installer
  • zobrazení aktuálního nastavení
  • git config --list
  • nastavení základních údajů
  • git config --global user.name "Your Name"
   git config --global user.email your@email.com
   • nastavené údaje je možné modifikovat v ~/.gitconfig (v domovském adresáři svého účtu)

Založení repozitáře na serveru:

 • přihlášení, vytvoření adresáře, přechod do adresáře, tvorba repozitáře, nasdílení, vytvoření popisu repozitáře
 • ssh git
  mkdir themes/[theme-name].git
  cd themes/[theme-name].git
  git --bare init
  git init --bare --shared
  echo 'Theme description' > description
 • Vytvoření repozitáře ve složce u sebe na lokale a první commit na server
 • cd workspace/[theme-name]
  git init
  git add .
  git commit -m 'Initial GIT version'
  git remote add origin git:themes/[theme-name].git
  git push origin master

Základní příkazy:

git pull
git commit -m 'komentář změny (konvence: používat přítomný čas do 50 znaků)'
git status
git push
git svn dcommit

Porovnání změn (klávesa q ukončí zobrazení diff režimu):

git diff filename.txt

Zobrazení historie změn:

git log

V .ssh/config je vhodné definovat požadované připojení např.:

Host gitlab.com
 Hostname gitlab.com
 Port 2211
 IdentityFile ~/.ssh/custom_id_rsa
 User git

Vytvoření klonu z repozitáře do aktuálního adresáře (se zachováním původního názvu):

cd ~/workspace
mkdir myproject
cd myproject
git clone git:repos/test.git
git status

Vytvoření klonu z repozitáře do adresáře test (dojde k přejmenování na test):

git clone git:repos/test.git test

Soubor .gitignore

 • .DS_Store
  .sass-cache
  /.esproj/
  /.dropbox
  /TestFolder
  *.espressostorage

"Správný" popisek (commit message)

Git dělí popisky na jednořádkové shrnutívolitelné detaily, které mohou mít libovolný počet řádků. Obě části jsou oddělené prázdným řádkem.

 • shrnutí: 50–60 znaků
 • prázdný řádek
 • detaily: zalamovat po 72 znacích, vhodné je používat i odkazy na externí zdroje např. evidenci chyb (issue tracker)

Repozitáře (úložiště)

 • gogs.io – české uživatelské prostředí
 • GitLab.org - neveřejný správce repozitářů zdarma
  • gitlab – wiki
  • gitlab – sign in
  • Command line instructions
   • Git global setup
    • git config --global user.name "My Name"
     git config --global user.email "my@email.com"
   • Create a new repository (from an existing)
    • git clone git@gitlab.com:repository-name/project-name.git
     cd project-name
     touch README.md
     git add README.md
     git commit -m "add README"
     git push -u origin master
   • Existing folder
    • cd existing_folder
     git init
     git remote add origin git@gitlab.com:repository-name/project-name.git
     git add .
     git commit -m "Initial commit"
     git push -u origin master
   • Existing Git repository
    • cd existing_repo
     git remote rename origin old-origin
     git remote add origin git@gitlab.com:repository-name/project-name.git
     git push -u origin --all
     git push -u origin --tags
 • GitHub.com – veřejný správce repozitářů zdarma
 • bitbucket.org

SSH

Vygenerování klíče:

ssh-keygen -t rsa -C "popis např. e-mail" -b 4096 -f filename

Test připojení:

ssh -T -i filename git@gitlab.com

Aplikace opravy (patch)

Pomocí wget:

$ wget -q -O - http://drupal.org/files/[patch-name].patch | git apply -

nebo pomocí curl:

$ curl http://drupal.org/files/[patch-name].patch | git apply -
PřílohaVelikost
scott-chacon-pro-git-cz.pdf5.62 MB