LAMP

Webový server LAMP (Linux, Apache, MySQL | MariaDB, PHP)

Instalace

Pro snadnou instalaci na operačním systému Windows je možné použít aplikace EasyPHP nebo WampServer (umožňuje jednoduše přepínat mezi více verzemi PHP a MySQL). Pro Mac OS X je možné použít MAMP nebo Kalabox (podpora Pantheon).

Multiplatformním řešením pak může být např. i XAMPP (po instalaci "bitnami Drupal" umí i Drush):

 • DocumentRoot
  • c:\XAMPP\apache\conf\httpd.conf
  • c:\XAMPP\apache\conf\extra\httpd-ssl.conf
 • Virtual hosts
  • stackoverflow.com/questions/1408/make-xampp-apache-serve-file-outside-of-htdocs

Tipy pro vlastní instalaci:

Linux

Textový režim:

 1. Spusťte přikaz sudo apt-get install php5-common php5-gd php5-suhosin mysql-server phpmyadmin php-apc
  • Při instalaci je nutné zvolit heslo uživatele root pro přístup k MySQL databázi a typ serveru např. Apache2.

Aplikace Synaptic:

 1. Zvolte příkaz Akce, Vybrat balíky podle účelu, LAMP server
  • Při instalaci je nutné zvolit heslo uživatele root pro přístup k MySQL databázi
 2. Nainstalujte phpmyadmin (případně rychlejší Adminer – správa databáze pomocí jednoho PHP souboru)
  • Při instalaci je nutné zvolit typ serveru např. Apache2

Apache

.htaccess

Dodatečný konfigurační soubor webovém serveru Apache, který může být umístěn v libovolném adresáři webu. Direktivy uvedené v souboru .htaccess se vztahují na tento adresář a všechny jeho podadresáře.

Příklad nastavení PHP hodnot:

<IfModule mod_php5.c>
 php_value memory_limit 256M
 php_value max_execution_time 600
 opcache.enable = 1
</IfModule>

Příklad nastavení kódování iso-8859-2 všem souborům s příponou .html:

AddCharset iso-8859-2 .html

Příklad nastavení kódování iso-8859-2 souboru example.html:

<Files "example.html">
 AddCharset iso-8859-2 .html
</Files>

Příklad přesměrování z http na https:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Příklad nastavení výchozích souborů:

DirectoryIndex index.html index.php default.htm myfile.php myfile.html

Příklady zabránění neoprávněnému externímu používání obrázků (snížení datového toku):

# Prevent Image Bandwidth Theft
SetEnvIf Referer mysite\.com localreferer
<FilesMatch \.(jpe?g|gif|bmp|png)$>
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from env=localreferer
</FilesMatch>
# Prevent Image Bandwidth Theft
SetEnvIfNoCase Referer "^http://www.mysite.com/" localreferer=1
SetEnvIfNoCase Referer "^http://www.mysite.com$" localreferer=1
SetEnvIfNoCase Referer "^http://mysite.com/" localreferer=1
SetEnvIfNoCase Referer "^http://mysite.com$" localreferer=1
SetEnvIfNoCase Referer "^$" localreferer=1
<FilesMatch \.(jpe?g|gif|bmp|png)$>
 Order Allow,Deny
 Allow from env=localreferer
</FilesMatch>
# Prevent Image Bandwidth Theft
<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine On
 RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(.+)?mysite.com/ [NC]
 RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?google.com/.*$ [NC]
 RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
 RewriteRule .*.(jpe?g|gif|bmp|png)$ – [F]
</IfModule>
mod_autoindex

Umožňuje upravit seznam adresářů a souborů generovaný serverem. Např.:

AddDescription "(CSS soubor)" *.css
AddDescription "(PHP soubor)" *.php
IndexOptions FancyIndexing
IndexOptions FoldersFirst
IndexOptions IgnoreCase
IndexOptions ScanHTMLTitles
HTTP autentizace
 1. Vytvořte si PHP skript, kterým si vygenerujete volitelné heslo:
  <?php
   $password = 'heslo';
   echo crypt($password);
  ?>
 2. V kořeni webu vytvořte soubor .htpasswd do kterého vložte zvolené uživatelské jméno a výše vygenerované heslo oddělené dvojtečkou např.:

  uzivatel:ZVIfharZvwbME
 3. Do souboru .htaccess umístěného v kořeni webu vložte:

  # HTTP authentication
  AuthType Basic
  AuthBasicProvider file
  AuthUserFile /cesta/k/vasi/domene/.htpasswd
  AuthName "Autorizace moje-domena.cz"
  Require valid-user

  (AuthUserFile cestu je možné získa např. pomocí phpinfo(): DOCUMENT_ROOT)

 4. K obsahu webu se nyní dostane už jen 'uzivatel', který zná 'heslo'.
 5. Přesunutím .htaccess souboru s výše uvedeným obsahem z kořene webu do jiného podadresáře je možné autentizaci omezit na konkrétní podadresář.
 6. Direktivou <Files> v .htaccessu je dále možné určit soubory na které se má autentizace vztahovat atd.
 7. V PHP se k přihlášenému uživateli dostanete pomocí proměnné:
  $_SERVER['REDIRECT_REMOTE_USER']
 8. Odhlášení vyžaduje ukončení webového prohlížeče (zavřít všechny záložka a okna).

Moduly

 • povolení mod_rewrite (čistá URL):
  sudo a2enmod rewrite

   V nastavení apache povolte používání souboru .htaccess!

 • zakázání mod_rewrite
  sudo a2dismod rewrite
 • povolení SSL (https)
  sudo a2enmod ssl
  sudo a2ensite default-ssl # vytvori symlink do sites-enabled
  
  • v souboru /etc/apache2/sites-available/default-sslupravte cesty pro konktrétní SSL certifikát serveru
   SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/myweb.cz.crt
   SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/myweb.cz.key

Výchozí nastavení

V souboru /etc/apache2/apache2.conf

 • v sekci <Directory /var/www>
 • smažte slovo Indexes
 • restartujte Apache2 /etc/init.d/apache2 restart

Soubor /etc/apache2/sites-available/default:

 • AllowOverride All: povolí použití souboru .htaccess
 • AllowOverride none: zakáže použití souboru .htaccess
 • -FollowSymLinks: zakáže symbolické odkazy z webu
 • -Indexes: zakáže výpis obsahu adresáře
 • allow from: omezení přístupu

V sekci <Directory /var/www/> nastavte (vložte IP Vašeho počítače):

AllowOverride All
allow from 127.0.0.1 172.11.2.92

Restart web serveru:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Soubor /etc/apache2/apache2.conf:

 • ServerSignature On: povolí identifikaci serveru při výpisu souborů, na chybových stránkách atd.
 • ServerTokens Prod: nastavení obsahu identifikace serveru (Major|Minor|Min|Prod|OS|Full)
Mac

V souboru /private/etc/apache2/httpd.conf (/Applications/MAMP/conf/apache/httpd.conf) odkomentujte řádek:

LoadModule php5_module libexec/apache2/libphp5.so

Pokud nepoužíváte např. MAMP je možné Apache spustit v System Preferences, Sharing (Předvolby systému, Sdílení) zatržením volby Web Sharing (Sdílení webu). Odkaz Your computer's website spustí webový prohlížeč a zobrazí výchozí webovou stránku webserveru /Library/WebServer/Documents/.

PHP

php.ini

 • ini_set('max_execution_time', 600);
 • <IfModule mod_php5.c>
   php_value post_max_size 5M
   php_value upload_max_filesize 5M
   php_value memory_limit 256M
   php_value max_execution_time 600
   php_value max_input_time 259200
   php_value session.gc_maxlifetime 1200
  </IfModule>
Mac

V terminálu vytvořte soubor /private/etc/php.ini zkopírováním předpřipraveného souboru:

cd /private/etc
sudo cp php.ini.default php.ini

Případně upravte přímo příslušný soubor používané verze PHP např.:

 • /Applications/MAMP/bin/php/php5.4.4/conf/php.ini
Linux

Soubor php.ini se nachází v /etc/php5/apache2/php.ini

Nastavení php.ini

memory_limit = 128M
post_max_size = 64M
upload_max_filesize = 32M
apc.rfc1867 = 1 ;Drupal 7
mbstring.http_input = pass ;Commerce Kickstart
mbstring.http_output = pass ;Commerce Kickstart

Hlášení chyb

error_reporting = E_ALL

Kontrola nastavení

 1. V adresáři webserveru (linux: /var/www/, mac: /Library/WebServer/Documents/) vytvořte soubor info.php s obsahem:
  <?php print_r (phpinfo()); ?>
 2. Do adresního řádku prohlížeče napište: http://localhost/info.php

Rozšíření

 • PHP Suhosin – rozšířená ochrana instalace PHP např. ochrana podtečení, omezení maximální délky a počet proměnných (POST, GET). V /etc/php5/apach2/conf.d(/etc/php5/conf.d/suhosin.ini) je možné změnit výchozí nastavení PHP Suhosin doplněním požadovaných položek např.:
  suhosin.request.max_vars = 512
  suhosin.post.max_vars = 512
  suhosin.request.max_value_length = 90000
  suhosin.post.max_value_length = 90000
  
 • APC – zvyšuje výkon PHP
  • V /etc/php5/apache2/conf.d/apc.iniupravte nastavení např.:
   extension=apc.so
   apc.shm_size = 48

Databáze

MariaDB

Rychlejší verze MySQL

MySQL

Změna hesla:

/usr/bin/mysqladmin -u root password 'nove-heslo'

Restart mysql:

sudo /etc/init.d/mysql restart

V některých případech je vhodné zvýšit hodnotu max_allowed_packet z 1 MB na 32 MB:

 • V XAMP změňte v xampp\mysql\bin\my.ini hodnotu max_allowed_packet = 32M
 • V MAMP vytvořte v Applications/MAMP/conf/ soubor my.cnf obsahující:
 • # The MySQL server
  [mysqld]
  max_allowed_packet = 32M
  
  • nebo můžete využít předpřipravené soubory v Applications/MAMP/Library/support-files
   • požadovaný soubor např. my-small.cnf zkopírujte do Applications/MAMP/conf/, přejmenujte na my.cnf a restartujte Apache
 • Pokud není možné MySQL Server spustit:
  1. Vypněte MAMP
  2. V terminálu zadejte příkaz killall -9 mysqld
  3. Spusťte MAMP

DNS záznamy

Soubor hosts (bez přípony) umožňuje přenastavit DNS záznamy na klientském počítači.

Umístění souboru:

 • GNU/Linux: /etc/hosts
 • Mac OS: /private/etc/hosts
 • Windows 8, 7, 2000, XP a Vista: c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
 • Windows 95 a 98: c:\windows\hosts

Příklad souboru hosts:

# komentar
127.0.0.1     localhost
192.168.10.10   moje-pc.cz www.moje-pc.cz
# test.cz
217.11.149.212  test.cz
217.11.149.212  www.test.cz
217.11.149.212  mysql.test.cz

Po uložení souboru restartujte síťové nastavení: sudo /etc/init.d/networking restart.

Poznámky:

 • IP adresa a doménový název musí být oddělen minimálně jednou mezerou.
 • Po zadání adresy http://www.test.cz se obsah webu www.test.cz načte ze serveru, jehož IP adresa je 217.11.149.212 i přesto, že doména test.cz vůbec nemusí být zaregistrovaná.
 • Aplikace phpMyAdmin je dostupná na adrese http://mysql.test.cz

U některých antivirových nebo antispywarových programů je nutné změnu souboru hosts povolit.

Virtual Host

Vytváření virtual hostů usnadňuje např. skript virtualhost.sh nebo Hosts.prefpane enlightened

 • skript je třeba nastavit jako spustitelný a upravit dle potřeb např.
  • DOC_ROOT_PREFIX="/Users/user/www"
  • ALWAYS_CREATE_LOGS:="no"
 • pro jednodušší spouštění je vhodné do PATH přidat cestu k adresáři, kde skript leží
  • export PATH="$PATH:~/bin/virtualhost"

Nastavení lokálního počítače pro více doménových jmen:

 1. Do souboru hosts (umístění viz výše) vložte IP adresu a požadovaná doménová jména např.:
  • # Virtual Host
   127.0.0.1 www.domain.cz
   127.0.0.1 dev.test.loc
 2. Do souboru httpd.conf (umístění viz výše) vložte společnou konfiguraci obsahující alespoň cestu k souborům (%0 nemažte) např.:
  • # Virtual Host
   NameVirtualHost 127.0.0.1
   <VirtualHost 127.0.0.1>
    VirtualDocumentRoot "/var/www/%0"
   </VirtualHost>
   • příklad zástupných znaků:
    %0 : the whole name [www.my.test.com]
    %1 : the first part [www]
    %2 : the second part [my]
    %3 : the third part [test]
    %-1 : the last part [com]
    %-3 : the third to last part [my]
    %2+ : the second and all subsequent parts [my.test.com]
    %3+ : the third and all subsequent parts [test.com]
  • vyžadujete-li samostatné nastavení, můžete konfiguraci rozdělit (odpovídá výše uvedenému zápisu se zástupným znakem %0) např.
  • # Virtual Host
   NameVirtualHost *
   <VirtualHost *>
    ServerName localhost
    DocumentRoot "/var/www"
   </VirtualHost>
   <VirtualHost *>
     ServerName www.domain.cz
     DocumentRoot "/var/www/www.domain.cz"
   </VirtualHost>
   <VirtualHost *>
    ServerName dev.test.loc
    DocumentRoot "/var/www/dev.test.loc"
   </VirtualHost>

SSH

SSH (Secure Shell) je protokol umožňující bezpečené přihlášení na vzdálený počítač (server).

Přihlášení (jako host může být použita IP adresa nebo název domény):

ssh username@host
 • Přihlášení bez psaní uživatelského jména a hesla vyžaduje veřejný a privátní klíč
 • ssh host

Odpojení (návrat do lokálního počítače):

exit

SSH klienti a nástroje:

 • Macintosh OSX
  • sshfs (úplná integrace do aplikace Finder)
   • vyžaduje instalaci FUSE for OS X -> SSHFS (FUSE for OS X -> NTFS-3G umožňuje zápis na NTFS disky)
  • Fugu
  • Son of Fugu
  • SSH Agent
  • SSHKeychain
 • Unix/Linux
  • Nix’s Web-based SSH client
  • rssh
  • SecPanel
  • zssh
 • Windows
  • PuTTY
  • DataFreeway
  • XShell (Free for home and school use)

Wordpress

config.php

 • define('WP_MEMORY_LIMIT', '64M');

Drupal

sites/default/settings.php

 • ini_set('memory_limit', '256M');
  ini_set('max_execution_time', '600');

Drush

Připojení vzdáleného adresáře webhostingu

Požadavky:

 • Vyžaduje SFTP na webhostingu. enlightened
 • Volitelně SSH klíč (bez SSH klíče je nutné vždy zadávat heslo).
 • Na Mac OS je nutné nainstalovat FUSE for OS X -> SSHFS (FUSE for OS X -> NTFS-3G umožňuje zápis na NTFS disky).

Připojení:

 1. Spusťte terminál.
 2. Vytvořte si libovolný adresář:
  • mkdir ssh_fs_m​ount
 3. Připojte vzdálenou složku (vyžaduje heslo nebo SSH klíč):
  • (sshfs sftpusername@hostname:/path/to/webhosting/directory /local/directory)
  • sshfs user@ip-adress:/ ssh_fs_mount

Odpojení:

 1. K odpojení příslušného lokálního adresáře zadejte v terminálu jeden z níže uvedených příkazů:
  • fusermount -u ssh_fs_mount
  • fusermount -uf ssh_fs_mount
  • umount ssh_fs_mount
  • umount -f ssh_fs_mount

SFTP server

Vyžaduje lokální uživatelský účet.

 1. Nainstalujte balíček scponly
  • sudo aptitude install scponly
 2. Zobrazte si cestu k shellu scponlyc
  • whereis scponlyc
 3. Spusťte předpřipravený skript (uživatel: sftpuser, domovský adresář: /home/sftpuser, shell: /usr/sbin/scponlyc)
  • cd /usr/share/doc/scponly/setup_chroot;
   sudo gunzip setup_chroot.sh.gz;
   sudo chmod +x setup_chroot.sh;
   sudo ./setup_chroot.sh
 4. (Nastavte suid bit)
  • chmod u+s /usr/sbin/scponlyc
 5. Ve /var/vytvořte symlink www odkazující do /home/sftpuser/var/www/.
 6. Uživateli sftpuser zařaďte do skupiny www-data.
 7. Nastavte příslušná oprávnění souborů a adresářů.

FTP server

Lokální uživatelský účet není podmínkou. Balíček GAdmin-ProFTPD se mi neosvědčil, proto používám raději ruční konfiguraci.

 1. Nainstalujte balíček proftpd
  sudo apt-get install proftpd
 2. Nastavení /etc/proftpd/proftpd.conf:
  # obecna nastaveni
  Include         /etc/proftpd/modules.conf
  IdentLookups		off
  UseReverseDNS		off # zrychluje prihlaseni
  ServerName		"Moje FTP" # nazev pocitace v siti
  DeferWelcome		on # potlacit uvitani
  ServerIdent		off
  ListOptions		"-l"
  ListOptions		"+R" strict # pouze zakladni vypis
  #DefaultRoot		/var/www/ftp # vychozi adresar
  DefaultRoot		~ # uzavreni uzivatele v home adresaru (pozor hardlinky jsou povoleny)
  RequireValidShell	off # nevyzaduje shell
  RootLogin		off
  AllowOverride		on # povoli zapis
  AuthOrder		mod_auth_unix.c mod_auth_file.c # systemove ucty nebo virtualni ucty
  AuthUserFile      /etc/proftpd/ftpd.passwd # cesta k souboru s virtualnimi uzivateli
  AuthGroupFile      /etc/proftpd/ftpd.group # cesta k souboru virtualnimi skupinami
  
  # nastaveni vztahujici se pouze k danemu adresari
  <Directory /var/www/ftp>
    HideNoAccess	on
    GroupOwner		www-data
  </Directory>
  
  # zpozdeni
  <IfModule mod_delay.c>
    DelayEngine		off
  </IfModule>
  
  # ftps
  Include			/etc/proftpd/tls.conf
  
  <Limit LOGIN>
    <IfModule mod_tls.c>
  	AllowUser	student01 student02 student03 
    </IfModule>
    DenyAll
  </Limit>
  
  # PAM overeni
  <ifModule mod_auth_pam.c>
    AuthPAM off
  </IfModule>
  
 3. Nastavení /etc/proftpd/modules.conf:
  • #LoadModule mod_ctrls_admin.c
   #LoadModule mod_radius.c
   #LoadModule mod_quotatab.c
   #LoadModule mod_quotatab_file.c
   #LoadModule mod_quotatab_radius.c
   #LoadModule mod_wrap.c
   #LoadModule mod_rewrite.c
   #LoadModule mod_ban.c
   #LoadModule mod_wrap2_sql.c
   #LoadModule mod_dynmasq.c
   
 4. Nastavení /etc/proftpd/tls.conf:
  • TLSEngine			on
   TLSLog				/var/log/proftpd/tls.log
   TLSProtocol			SSLv23 TLSv1
   TLSRSACertificateFile         /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
   TLSRSACertificateKeyFile       /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
   #TLSRSACertificateFile		/etc/ssl/certs/muj-web.cz.crt
   #TLSRSACertificateKeyFile	/etc/ssl/private/muj-web.cz.key
   #TLSCACertificateFile		/etc/ssl/certs/cacert_my.crt
   #TLSOptions			NoCertRequest
   TLSVerifyClient			off
   TLSRequired			on
   
 5. Uživatelé
  • vytvoření skupiny user
   sudo groupadd user
   
  • vytvoření uživatele user
   sudo useradd -g user -G www-data -d /dev/null -s /dev/null -p heslo user
  • změna hesla uživatele
   sudo passwd user
 6. Virtuální účty (https://kyup.com/tutorials/install-configure-proftpd):
  • vytvoření virtuálního uživatele (nebude mít přístup k shellu)
  • ftpasswd --passwd --name=user --home=/default/user/folder --shell=/bin/false --uid=33 --gid=33
  • vytvoření virtuální skupiny
  • ftpasswd --group --gid=33 --name=www-data
  • (soubory se vytvoří v aktuálním adresáři tj. je vohdné být v /etc/proftpd/)
 7. Upravte nastavení adresáře /var/www/ftp např.
  • sudo chown -R user:www-data /var/www/ftp
 8. Ovládání FTP serveru (start, stop, restart)
  1. sudo /etc/init.d/proftpd restart
  • nebo:
  1. service proftpd​ restart

Pošta

Funkční pošta na localhostu:


Upload progressEnabled (PECL uploadprogress)

 • Installing PECL UploadProgress on a server:
 • sudo apt-get install make php5-dev
 • sudo pecl install uploadprogress
 • echo -e "extension=uploadprogress.so" > /etc/php5/apache2/conf.d/uploadprogress.ini
 • sudo service apache2 reload