vnc2swf

Záznam obrazovky do swf souboru.

sudo apt-get install pyvnc2swf